Crash Alert: Car strikes, kills 1 at I-35 NB near 51st St.